اینستگرام

اینستگرام

تلگرام

تلگرام

گام آخرمنتشر شد... ویژه آزمون وکالت،قضاوت و سایر آزمون های حقوقی

گام آخرمنتشر شد... ویژه آزمون وکالت،قضاوت و سایر آزمون های حقوقی

ارسال کتاب

ارسال کتاب

محشای من قوانین با آخرین اصلاحیات منتشر شد

قانون مجازات اسلامی به روز شده و منطبق با اصلاحات 1399/02/23قانون اصلاح کاهش مجازات حبس تعزیری منتشر شد

قانون مجازات اسلامی به روز شده و منطبق با اصلاحات 1399/02/23قانون اصلاح کاهش مجازات حبس تعزیری منتشر شد
۹۸,۰۰۰ تومان
۸۸,۲۰۰ تومان